VEDTÆGTER FOR FJENDS FOTOKLUB.

 • 1

Klubbens navn er Fjends Fotoklub, stiftet d. 27. februar 1984.

 • 2

Klubbens formål er at hjælpe og støtte medlemmerne i fotografisk henseende, og øve en ud-adrettet kulturel indsats, dels gennem afholdelse af møder, foredrag, udstillinger, udflugter, samlemapper, billedkonkurrencer, saglig kritik og eventuelle indkøb m.m. og dels gennem at søge at skabe et godt venskabeligt samvær, således at medlemmerne også indbyrdes kan støtte og hjælpe hinanden med råd og vejledning.

Nye medlemmer kan optages i Fjends Fotoklub, under forudsætning af, at mindst to af klubbens eksisterende medlemmer kan anbefale en ansøger som nyt medlem. Endvidere må potentielle nye medlemmer ikke have været involveret i alvorlige straffesager.

 • 3

Klubben ledes af en 5 personers bestyrelse, bestående af formand, kasserer og sekretær +2 medlemmer. Der skrives referat ved møder og generalforsamling. Bestyrelsen kan ikke stifte gæld på foreningens vegne

 • 4

Bestyrelsen lægger arbejdsplaner, fastsætter regler for konkurrencer, udvælger dommer-komiteer og fastsætter møder, udflugter m.m.

 • 5

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år. 2 medlemmer er på valg på lige årstal, 3 på ulige årstal, endvidere vælges hvert år en suppleant og en revisor.

 • 6

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt medlemmerne til løsning af bestemte opgaver.

 • 7

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årlig inden udgangen af januar kvartal. Ekstraordinær generalforsamling kan kun indkaldes af en samlet bestyrelse eller når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen.

Indkaldelse til en generalforsamling skal ske skriftlig med mindst 14 dages varsel og med angivelse af en af bestyrelsen fastsat dagsorden.

Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen i skriftlig form.

På generalforsamlingen skal fremlægges klubbens reviderede regnskab.

 • 8

Ændringerne i vedtægterne kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst en tredie-del af medlemmerne er til stede, og skal afgøres med to trediedeles majoritet, dog kan besty-relsen ændre reglerne i en løbende periode mod en endelig godkendelse / frafald på den først-kommende ordinære generalforsamling. Andre spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog med de i § 12 nævnte regler angående klubbens opløsning undtaget.

 • 9

Ved kontingentrestance ud over en måned kan et medlem ekskluderes af bestyrelsen, hvis ikke andet er aftalt med kassereren.

 • 10

Kontingent fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling. Kontingent betales kvartalsvis forud. Regnskabsåret følger kalenderåret.

 • 11

Hvis klubbens navn og bomærke benyttes ved udstillinger m.m. skal bestyrelsens godken-delse foreligge skriftlig.

 • 12

Beslutning om klubbens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og to tredjedele af de tilstedeværende stemmer derfor. Er det fornødne antal medlemmer ikke tilstede, kan bestyrelsen – senest en måned efter – med spørgsmålet om klubbens opløsning på dagsordenen, indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor klubbens opløsning, uanset de mødtes antal, kan vedtages med to tredjedeles majoritet.

I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen samtidig bestemmelse om, hvad der skal foretages med klubbens midler – dette afgøres ved simpelt stemmeflertal.

___________________________________________________________________________

Nærværende ændrede vedtægter for Fjends Fotoklub er tiltrådt på ordinær generalforsamling i Iglsø den 13. februar 2017:

Underskrifter:

 • Visninger: 547